Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun telah menolak usul Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membahaskan peraturan darurat, antara lain dengan mengatakan bahawa Ahli Parlimen Port Dickson telah mengemukakannya terlalu awal.

Dalam surat kepada Anwar yang menjelaskan penolakan itu, Azhar mengatakan pengajuan itu dibuat pada 12 Julai dan sebelum notis untuk mesyuarat khas parlimen dikeluarkan tiga hari kemudian, pada 15 Julai.

“Oleh itu, usul anda, Datuk Seri, tidak sesuai kerana telah dihantar sebelum notis diedarkan.

“Untuk makluman anda, Datuk Seri, Perintah Tetap 11 (3) dengan jelas menyatakan bahawa perniagaan semasa sesi khas mesti diputuskan oleh perdana menteri. …

Malaysia Post

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store