Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-undang Kewangan 2021 dengan undi suara

Dewan Rakyat hari ini meluluskan Rang Undang-undang Kewangan 2021 dengan undi suara majoriti.

Timbalan Menteri Kewangan Datuk Mohd Shahar Abdullah ketika menggulung perbahasan rang undang-undang itu berkata kajian mengenai pengeluaran pengecualian cukai ke atas pendapatan sumber asing telah dibuat sejak dua tahun lalu.

Beliau berkata ia melibatkan penglibatan kementerian dengan pihak berkaitan termasuk penyediaan kertas konsep daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri yang mendapat pandangan menyeluruh daripada pelbagai pihak berkepentingan pada masa ini.

“Kementerian Kewangan (MoF) juga perlu mengambil kira penglibatan dan komitmen di peringkat antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Kesatuan Eropah dalam menetapkan dasar percukaian semasa.

“MoF tetap terbuka untuk menerima semua pandangan termasuk menubuhkan pasukan petugas antara MOF, agensi pemungutan cukai dan pakar percukaian yang mewakili pelbagai industri untuk membincangkan mekanisme bagi memastikan pelaksanaan berjalan lancar pada Januari 2022.

“Mof komited untuk memastikan pindaan akta itu tidak akan memberi kesan negatif kepada rakyat secara amnya melalui pelan pelaksanaan yang lebih telus di mana pendapatan tambahan ini boleh disalurkan kepada program pemulihan negara,” katanya.

Mohd Shahar berkata rang undang-undang itu mempunyai 67 bahagian yang dibahagikan kepada sembilan bab.

Rang undang-undang itu antara lain menyatakan bahawa pengecualian cukai sehingga RM1,000 diberikan kepada individu yang mengambil ujian saringan COVID-19 termasuk untuk peribadi, pasangan atau anak.

Ia terkandung di bawah pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 dan pindaan itu turut merangkumi peruntukan perbelanjaan untuk pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi yang dilakukan oleh individu untuk diri sendiri, pasangan atau anak.

Pada 9 Nov 2021, Mohd Shahar ketika membentangkan rang undang-undang untuk bacaan pertama mengumumkan bahawa ia melibatkan pindaan kepada lapan akta untuk melaksanakan langkah Bajet 2022.

Ia melibatkan Akta Cukai Pendapatan 1967, Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Setem 1949, Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Penggalakan Pelaburan 1986, Akta Kewangan 2012, dan Akta Kewangan 2018.

--

--

--

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Malaysia Post

Malaysia Post

Sebaran berita terkini hanya untuk anda! Sumber berita terhangat and masa kini di dalam dan luar negara! Ikutilah kami TheMalaysiaPost : www.themalaysiapost.com

More from Medium

1. State-props

A little thing called first love review.

Thunes Ties Up with World Economic Forum to Power Innovation

The Evolution of Music Listening